Een hypotheekaanvraag accepteren op basis van externe bronnen in plaats van fysieke documenten. Data-driven acceptatie is op dit moment een actueel onderwerp in de hypotheekmarkt. De techniek om brondata te ontsluiten en te delen is aanwezig en voor zowel de consument als de geldverstrekker heeft het voordelen. Onlangs is een pilot gestart tussen HDN, Argenta, Aegon, CMIS, Quion en Ockto om externe brondata via het HDN-netwerk uit te kunnen wisselen. Ook NHG is bij dit initiatief aangesloten en het eerste bindend hypotheekaanbod op basis van externe bronnen is inmiddels verstrekt. Het succesvol accepteren met behulp van brondata brengt voor geldverstrekkers echter een organisatiebrede verandering met zich mee. Een verandering die zich voorsorteert op de verdere ontwikkeling van data-driven acceptatie en de consument de grote winnaar maakt.

 

Hypotheek Acceptatie Realtime

Een implementatie van een data-driven strategie heeft impact op alle organisatieonderdelen. Uiteraard is er een verandering van het acceptatie- en risicokader nodig. Maar ook aandacht voor veranderende operationele processen, werkzaamheden, IT en distributie zijn noodzakelijk voor het succesvol implementeren van data-driven acceptatie. Met de HYPAR-propositie (Hypotheek Acceptatie Realtime) helpt Yellowtail Conclusion marktpartijen om, middels een project gestuurde aanpak, de noodzakelijke keuzes en organisatiebrede aanpassingen te realiseren.

 

Data-driven acceptatie- en risicokader

Wijzigingen in het acceptatie- en risicobeleid zijn de meest in het oog springende veranderingen bij data-driven acceptatie. In het opstellen van een nieuw data-driven acceptatiekader worden geldverstrekkers gevraagd diverse keuzes te maken, bijvoorbeeld:

 

  • Welke documenten willen we vervangen voor welke brondata?
  • Welke brondata gebruiken we wel of juist niet?
  • Hoe oud mag de brondata zijn waarmee geaccepteerd wordt?
  • Zijn er aanvullende risico mitigerende maatregelen nodig?

 

Met behulp van onder andere een mapping van documenten naar beschikbare brondata worden de te maken keuzes voor de hypotheekverstrekker inzichtelijk gemaakt. Vervolgens wordt een nieuw data-driven acceptatiekader opgesteld. Tijdens het opstellen worden zowel interne als externe stakeholders, zoals toezichthouders en funders, betrokken. Dit leidt tot tijdige formalisering van het nieuwe acceptatiebeleid. Doordat het acceptatiekader verandert en documenten vervangen worden door brondata wordt ook de control en monitoring herzien waardoor de rol van Risk & Compliance van belang is in dit transitieproject.

 

Operationele processen en werkzaamheden
In de operationele werkomgeving verandert de manier van accepteren. In eerste instantie zal er nog sprake zijn van een duaal proces waarbij traditionele acceptatie met behulp van documenten gelijktijdig plaatsvindt met data-driven acceptatie. Afhankelijk van de adoptiesnelheid door de markt zal de verschuiving steeds meer plaatsvinden richting acceptatie op basis van brondata.

 

Door verdere digitalisering en toenemende beschikbaarheid van externe bronnen, zullen ook de werkzaamheden voor de acceptant veranderen. Op die manier ontstaat er meer ruimte voor het beheer van de hypotheekportefeuille. Het goed meenemen van medewerkers in deze verandering is een niet te onderschatten factor tijdens de implementatie.

 

Impact op IT
Op dit moment zijn er een aantal leveranciers van consumentendata op de markt. Deze partijen faciliteren het ontsluiten en delen van externe brondata. Als hypotheekverstrekker is het van belang om vast te stellen welke impact het gebruik van externe brondata op het eigen IT-landschap heeft. Daarnaast is het raadzaam om met zowel de leverancier van consumentendata als de leverancier van de mid-office applicatie afspraken te maken over het gebruik, verwerking en opslag van brondata en hoe dossiervorming plaats gaat vinden.

 

Marketing & Distributie

Met goed voorbereide marketingcommunicatie kun je als hypotheekverstrekker data-driven acceptatie succesvol introduceren. De consument wordt inhoudelijk geïnformeerd over het gebruik van zijn brondata en de consent die hij geeft. Daarnaast is data-driven acceptatie een perfecte manier om de klantervaring tijdens het aanvraagproces te vergroten en hier met marketingcommunicatie aandacht aan te besteden.

 

De distributiestrategie van een hypotheekverstrekker zal grotendeels bepalend zijn voor het succes van data-driven acceptatie. Als distributie via het intermediairskanaal verloopt zullen intermediairs geïnformeerd moeten worden over de nieuwe acceptatiewijze en het gebruik van brondata. Kies je daarnaast als hypotheekverstrekker een beperkte groep intermediairs om mee te starten of worden alle intermediairs vanaf de start in staat gesteld data-driven hypotheekaanvragen aan te bieden? Als het directe (online) kanaal gebruikt wordt voor distributie, dan zal de consument zo goed mogelijk gefaciliteerd moeten worden om zijn data op te halen en te verzenden.

 

Doorontwikkeling en toekomst van data-driven acceptatie

De afgelopen periode zijn er steeds meer databronnen beschikbaar gesteld die gebruikt kunnen worden voor het accepteren van hypotheken. De ontwikkeling die momenteel plaatsvindt is het stapsgewijs vervangen van documenten door externe brondata. Iedere keer wanneer er een nieuwe databron beschikbaar komt, zal gekeken moeten worden of deze gebruikt kan worden als vervanger van de traditionele documentatie. Het beleid en werkwijze zal hierop dan aangepast worden.

 

De toekomst van data-driven acceptatie gaat echter verder. Met de PSD2 richtlijn kunnen straks banktransacties gebruikt worden voor hypotheekaanvragen. Het integraal klantbeeld van een huishouden wat hiermee ontstaat geeft mogelijkheden tot differentiatie van productaanbod, creditscoring en het desgewenst toepassen van echte riks-based pricing.

 

Het gebruik van algoritmes, waarin diverse brondata waaronder banktransacties gecombineerd worden, geeft geldverstrekkers de mogelijkheid om acceptatie niet alleen efficienter maar ook periodiek uit te voeren. Wanneer goed ingezet leidt dit tot een betere dienstverlening aan de consument tijdens de looptijd van de hypotheek en een verlaging van het kredietrisico.

 

Consument de grote winnaar

Het toenemende gebruik van externe brondata in het hypotheekproces maakt uiteindelijk de consument tot grote winnaar. Met behulp van brondata kan hypotheekinventarisatie nu al vollediger en efficienter plaatsvinden. Met de verdere ontwikkeling van data-driven acceptatie krijgt een consument straks bijna realtime terugkoppeling over zijn financieringsaanvraag. Het niet meer hoeven zoeken en aanleveren van een diversiteit aan documenten én het snel verkrijgen van zekerheid zal de klantreis ten goede komen en de klantwaarde voor de consument verhogen.

 

Nieuwsgierig geworden naar onze visie op data-driven hypotheekacceptatie en wat dit voor uw business kan betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact op met:

Wietse Roest 

E-mail: wroest@yellowtail.nl

Tel: 06-53 72 01 87