Auteurs: Daniël Veenhoven & Jan Marten van Seijst

 

Veel Nederlanders kijken ernaar uit om met pensioen te gaan. Een wereldreis maken, op de kleinkinderen passen of overwinteren in het buitenland. Met het verschuiven van de pensioenleeftijd, in 2018 staat deze op 68 jaar, zien veel Nederlanders deze dromen almaar verder opschuiven. Nog nooit lag de wens om te stoppen met werken zo ver van de daadwerkelijke pensioengerechtigde leeftijd.

 

De overheid wil dat de Nederlander langer doorwerkt. De pensioenleeftijd schuift daarom verder op en is gekoppeld aan de levensverwachting. Dit betekent concreet voor iemand van 25 jaar dat hij of zij pas in 2063, op een leeftijd van 71 jaar en 6 maanden oud (SVB), met pensioen kan gaan. Dit is in contradictie met de wens die men heeft.

 

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau stopt de Nederlander het liefst op 61-jarige leeftijd met werken. Belangrijk in deze overweging is het feit dat men tot deze leeftijd verwacht fysiek/geestelijk in staat te zijn volledig te kunnen blijven functioneren. Echter, stoppen op de leeftijd van 61 jaar betekent vandaag de dag dat je 4 tot 6 arbeidsjaren laat liggen. In de toekomst zal dit bij iemand die nu 25 jaar is om meer dat 10 arbeidsjaren gaan.  

 

Eveneens worden financiële producten voor pensioen steeds soberder ingericht en fiscale voordelen afgebouwd. Bij eerder stoppen zullen de jaren tot de pensioengerechtigde leeftijd dus meer en meer uit eigen zak moeten worden gefinancierd.De hamvraag is dus: “Kan ik wel (eerder) met pensioen?”. 60% van de Nederlanders weet niet of hij na pensionering kan rondkomen, laat staan of eerder met pensioen gaan mogelijk is. Een kijkje op mijnpensioenoverzicht.nl beantwoordt deze specifieke vraag slechts ten dele. Uitgaven en belangrijke zaken als de woning, derde pijler producten als lijfrentes, vermogen en het uitgavenpatroon worden niet meegenomen. Een stap naar een financieel adviseur wordt vaak als een te grote drempel gezien.

Pensioen zal nooit een high-interest product zijn, maar deelnemers vanaf 50 jaar zitten wel degelijk met vragen. De meeste relevante vraag is: “Kan ik bij pensioen op dezelfde manier leven zoals nu en zo ja, kan ik dan eerder stoppen met werken?”.

 

Bouwstenen

Maar wat is belangrijk bij het laagdrempelig, digitaal en integraal antwoord geven op deze vrij eenvoudige vraag? Allereerst is een wijziging nodig in de mind-set bij het aanbieden van financieel inzicht. Bij veel oplossingen ligt de focus enkel op het bieden van inzicht in eigen regelingen in plaats van een integrale aanpak waarbij de volledige financiële situatie van het gehele huishouden wordt bekeken. De pensioensituatie van een deelnemer bestaat immers niet alleen uit één tweede pijler product bij een bepaald fonds, dit gaat uiteraard veel breder.  

 

Om dit bredere inzicht te kunnen geven en zo de klant goed te kunnen bedienen heeft Yellowtail het best-practice product MyLife ontwikkeld. MyLife maakt gebruik van vier onmisbare bouwstenen.

 

 1. Benodigde Data
  Om antwoord te geven op de vraag of iemand bij pensioen net zo kan leven als nu hebben we de inkomsten (pijler 1 t/m 4) en uitgaven van het betreffende huishouden nodig. Met behulp van de bij de Belastingdienst, het UWV, mijnpensioenoverzicht.nl en mijnoverheid.nl bekende brondata worden de inkomsten en uitgaven van het gehele huishouden bepaald. Pensioenen worden niet alleen opgehaald bij de fondsen/ verzekeraars waar een deelnemer en zijn/haar partner nu actief zijn, maar bij alle fondsen/verzekeraars waar ooit pensioen is opgebouwd.

  Bovenstaande brondata kan binnen 5 minuten worden opgehaald met een product als Ockto, eveneens een best-practice product van Yellowtail. Dit voorkomt eindeloos speurwerk naar alle financiële gegevens die bij de overheid bekend zijn. Voor de overige uitgaven kan modeldata vanuit het NIBUD gebruikt worden. Door PSD2 (Payment Service Directive 2) wordt de data bij banken toegankelijker. Hierdoor wordt het binnenkort mogelijk om de daadwerkelijk data vanaf de betaalrekening te ontsluiten en hieruit de uitgaven te herleiden.

  Kortom, het is met brondata mogelijk om binnen 5 minuten de voor een integraal financieel inzicht benodigde gegevens op te halen.

 

 1. Business- en integratielogica MyLife
  Het gebruikmaken van brondata uit verschillende bronnen leidt tot de noodzaak om de data goed te ordenen. De complexiteit van verschillende broninformatie ligt in het feit dat je van diverse bronnen hetzelfde soort informatie ontvangt. De exacte inhoud en de peildatum verschillen echter wel degelijk van bron tot bron. Zo is uit de verschillende bronnen bijvoorbeeld 4 keer het inkomen van een persoon beschikbaar. De systeemlogica dient aan de hand van een aantal parameters te bepalen welke van deze inkomens (of een combinatie ervan) in welke situatie gebruikt dient te worden. Belangrijke parameters binnen de logica zijn o.a.: het doel, de fiscale berekening en de juistheid/volledigheid/actualiteit van de broninformatie. Vanzelfsprekend dient het data-model bovenstaande zaken te ondersteunen. Dit resulteert in een complex data-model met verschillende waarheden van hetzelfde data item.

  De integratielogica borgt de standaardkoppelingen. Hierbij dient onder andere gedacht te worden aan de rekenkern, CRM, CMS, identity providers benodigd voor het inloggen en administratiesystemen. Veel standaardkoppelingen zijn beschikbaar. Dit scheelt tijd en dus kosten bij de implementatie.

  Kortom, om een echt eenvoudig, juist en volledig inzicht te kunnen bieden is het noodzakelijk om gebruik te maken van de juiste business- en integratielogica. Dit scheelt tevens onderhoud en implementatiekosten.

 

 1. Rekenkern
  Verder is een krachtige rekenkern die berekeningen kan uitvoeren erg belangrijk. Hiermee kunnen snel scenario’s worden doorgerekend en getoond op het scherm. De rekenkern is bijvoorbeeld ook nodig voor het berekenen van hypotheeklasten nu en in de toekomst, het doorrekenen van de verschillende pensioenregelingen en het netto besteedbaar inkomen.

  Kortom, een rekenkern is noodzakelijk om de brondata snel te transformeren in een volledig inzicht voor de deelnemer.

 

 1. Simpele en aantrekkelijke user experience
  Het sluitstuk is de userinterface. Hierbij is het essentieel om direct antwoord te geven op de vraag van de deelnemer. In dit geval: “Kan ik bij pensioen op dezelfde manier leven zoals nu en zo ja, kan ik eerder stoppen met werken?”.

  Complexe grafieken en analyses dienen te worden vermeden. In dit geval is het inzicht dat dient te worden gegeven een simpele “ja” of “nee”. Uiteraard dienen onderliggende financiële gegevens wel aanwezig te zijn mocht een deelnemer zich hierin willen verdiepen.

  Gezien het feit dat elk fonds en elke verzekeraar een andere doelgroep bedient is het essentieel om gedurende het design van de front-end constant de deelnemer te betrekken en te blijven testen. Hierbij werken sprints van twee weken, waarbij in iedere sprint een klanttest wordt gedaan, het beste. Op deze manier is er voldoende tijd om wijzigingen uit de vorige test te verwerken en is er sprake van een continue verbetering.

  Kortom, doelbinding en doorlopend testen zijn essentieel. De beschikbare data dient enkel te worden gebruikt om antwoord te geven op de vraag van de consument. Een allesomvattend financieel inzicht met honderden scenario’s is over het algemeen niet wenselijk.Conclusie

Gezien de ontwikkelingen in de pensioensector wordt laagdrempelig, digitaal en integraal pensioeninzicht steeds belangrijker. Pensioenen zullen nooit een high-interest product worden, maar het leeft wel degelijk bij de deelnemers. Hoe dichter de pensioenleeftijd nadert hoe sterker dit effect (Financieel Dagblad). Op dit moment wordt het de deelnemers echter niet makkelijk genoeg gemaakt. Zij moeten informatie bij elkaar schrapen en er zelf iets van proberen te maken. Hierdoor blijft de deelnemer vaak gefrustreerd achter.

Met de vier bouwstenen van MyLife heeft een deelnemer binnen een handomdraai laagdrempelig, digitaal en integraal inzicht in zijn/haar totale financiële situatie en daarmee inzicht in de belangrijkste pensioenvraagstukken.

 

Meer informatie? Neemt u contact op met:

Jan Marten van Seijst – jmvanseist@yellowtail.nl 

Daniël Veenhoven – dveenhoven@yellowtail.nl