Geschreven door: Ravian Arp & Kevin van Rijn


‘Het is van belang dat pensioenfondsen deelnemers inzicht bieden in hun te verwachten pensioen’. Een vaak gehoorde kreet, maar niet alle fondsen slagen erin hun deelnemers dit inzicht op een begrijpelijke manier aan te bieden. De wet Pensioencommunicatie vereist echter wel van pensioenfondsen dat zij hun deelnemers een dergelijk inzicht bieden. Op deze manier wordt het voor deelnemers inzichtelijk wat zij op latere leeftijd mogen verwachten. Ook wordt er steeds meer financiële zelfredzaamheid door financials van deelnemers verwacht, maar willen ook deelnemers zelf hier actiever mee aan de slag. Goede informatieverstrekking en keuzebegeleiding zijn daarom van groot belang om deelnemers te informeren over het te verwachten pensioen en zo keuzes te helpen maken. Maar hoe bied je een dergelijk inzicht? En hoe begeleid je deelnemers op een goede manier door het keuzeproces?

 

Resultaten uit de Pensioenmonitor 2018 geven aan dat 72% van de respondenten graag eerder wil stoppen met werken dan de AOW-leeftijd. Een ogenschijnlijk hoog aantal, maar tegelijkertijd geeft 67% van de ondervraagden aan dat ze hier nog nooit een serieuze berekening voor hebben laten maken. Hier komt bij dat 26% van de respondenten zich zorgen maakt of ze voldoende geld hebben na pensionering. Dit geeft een interessant beeld: mensen willen graag eerder stoppen met werken, maar hebben nog niet eerder uitgezocht of dit wel mogelijk is met hun huidige (of toekomstige) uitgavenpatroon en of hun pensioen wel toereikend is in deze situatie. Pensioenfondsen, maar ook verzekeraars en andere financials, zijn bij uitstek de partijen om dit inzicht te bieden en kunnen hun deelnemers online informeren over wat hen te wachten staat. Belangrijk hierbij is eenvoud. Deelnemers moeten een idee krijgen van wat er mogelijk is in hun specifieke situatie en de materie op hoofdlijnen kunnen snappen. Daarnaast is het belangrijk dat deelnemers een dergelijke mate van keuzevrijheid ervaren. Toch blijkt dit lastiger dan gedacht, want waar begin je?

 

Ervaring leert dat de volgende elementen belangrijk zijn:

  1. Een overzichtelijke klantreis
  2. Een simpele en veilige manier om data op te halen
  3. Een flexibel platform met integrale business logica

 

Bovenstaande drie elementen zorgen ervoor dat deelnemers inzicht krijgen in hun pensioen en zo hun wens om bijvoorbeeld eerder te stoppen met werken kunnen bekijken en mogelijk realiseren. Hieronder leggen we deze drie factoren graag uit aan de hand van voorbeelden en laten wij zien hoe pensioenfondsen op een laagdrempelige manier inzicht kunnen bieden in het pensioen van deelnemers.

 

Klantreis

Allereerst is het belangrijk om het platform goed af te stemmen op de doelgroep die getracht wordt aan te spreken. Zo vinden 50-plussers het belangrijk dat ze inzicht krijgen in wat er al aan pensioen is opgebouwd, terwijl jongeren vaker bezig zijn met geld besparen of meer uit hun geld te halen. Door te redeneren vanuit de wensen en behoeften van een deelnemer in plaats van vanuit producten of pijlers, zorg je voor een relevant(er) inzicht voor deelnemers. Hierdoor kan je de klantreis volledig afstemmen op de deelnemer. Door zowel vooraf als tijdens de implementatie het platform te blijven testen samen met de deelnemers uit de doelgroep, voorkom je dat een platform onbegrijpelijk wordt voor de uiteindelijke gebruiker. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van klantpanels gedurende de ontwikkeling van het platform, geef je de deelnemer de kans om hun mening te laten horen en deze mee te nemen bij het bouwen van de tool.

         

 

Daarnaast spelen het design en de user experience ook een belangrijke rol in het verkrijgen van hogere conversie en eenvoud. Het tonen van veel informatie is niet altijd beter en een hele uitgebreide grafiek zorgt vaak eerder voor verwarring in plaats van verheldering.

Zoals hierboven te zien is, zijn links de te verwachten inkomsten en uitgaven over de gehele levensloop van een deelnemer uiteengezet. Alhoewel dit wel een trend weergeeft, is hieruit moeilijk te herleiden wat een deelnemer op specifieke momenten in de tijd te besteden heeft en wat het effect van bepaalde gebeurtenissen is. Het rechter plaatje toont hetzelfde resultaat, aangevuld met het netto besteedbaar inkomen. Hierbij is er echter ook uitgegaan van de micro vraag: “Wat hou ik over als ik op een bepaalde leeftijd minder ga werken?”. Door het inzicht af te stemmen op deze micro vraag wordt in een oogopslag duidelijk hoe de situatie er nu en in de toekomst uit ziet en heeft een deelnemer meteen antwoord op zijn of haar specifieke vraag. Door data op deze manier te tonen, wordt een complex onderwerp als pensioen persoonlijker en makkelijker te begrijpen.

 

Data

Maar wat gaat er schuil achter deze vereenvoudigde weergave? Voor een integraal financieel overzicht is er data uit verschillende bronnen nodig welke makkelijk op te halen zijn. Hierbij kun je denken aan data met betrekking tot inkomens, opgebouwde pensioenen en persoonsgegevens. Met behulp van deze gegevens wordt het mogelijk om een vollediger beeld te schetsen van de situatie van de deelnemer. Daarnaast wordt de situatie accurater, omdat vanuit verschillende bronnen dezelfde data opgehaald wordt en er verificatie van gegevens mogelijk is. Belangrijk is het wel om duidelijk te vermelden hoe er omgegaan wordt met de data. Dit voorkomt argwaan wat betreft veiligheid en privacy. Door aan te geven dat data nergens wordt opgeslagen en na een bepaald moment wordt verwijderd, kan dit de gebruiker zekerheid geven met betrekking tot het gebruik van zijn persoonlijke informatie.

 

Logica

Om deelnemers niet onnodig veel controlevragen te hoeven stellen, is het ook belangrijk om veel logica en berekeningen te ‘verstoppen’ in de achterkant. Dat is alleen mogelijk wanneer je een model kan ontwikkelen waarbij data die uit verschillende bronnen wordt opgehaald op eenzelfde manier gebruikt kan worden. Zo kan bijvoorbeeld het bruto-inkomen per maand naar een heel jaar worden geëxtrapoleerd zodat een deelnemer niet zelf het jaarinkomen hoeft uit te rekenen of op te zoeken. Ook kan bijvoorbeeld, als de schuld en einddatum van een hypotheek bekend zijn, automatisch het hypothecaire maandbedrag worden berekend voor een deelnemer. Veel van de drempels die mensen kunnen ervaren als ze met hun pensioen aan de slag gaan kunnen worden verstopt onder de motorkap en vragen tegelijkertijd minder input van de deelnemer.

 

Toekomstmuziek

Het lijkt een win-win situatie, maar uiteindelijk wil je dat deelnemers ook gaan handelen naar het inzicht dat hen geboden is. Hier komt dus een stukje handelingsperspectief om de hoek kijken. Hoe gaan deelnemers namelijk hun wens verwezenlijken om eerder te stoppen met werken als blijkt dat hun verwachte uitgaven hoger zullen zijn dan hun inkomsten? Alhoewel pensioenfondsen geen advies mogen geven, is er wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld een berekening te maken wat er gebeurt als een deelnemer spaargeld inlegt of gaat beleggen om een gat tot aan AOW-leeftijd op te vullen. Hierdoor activeer je de deelnemer op de juiste manier en op basis van het gegeven inzicht.

Levensloop

 

Daarnaast wordt er op dit moment nog te weinig rekening gehouden met andere scenario’s of life-events die plaatsvinden in het leven van de deelnemer. Hoewel de deelnemer nu volledig inzicht heeft gekregen in zijn of haar toekomstperspectief, is dit inzicht slechts toegespitst op één life-event, namelijk “met pensioen gaan”. Hierdoor wordt er enkel rekening gehouden met een beperkt aantal micro vragen, terwijl er meer gebeurtenissen zijn die op financieel gebied nu en in de toekomst impact kunnen hebben en waarbij het bieden van online inzicht een uitkomst kan bieden. Hier kan je bijvoorbeeld denken aan het kopen van een nieuw huis, scheiden en arbeidsongeschiktheid. Het liefst zou je zien dat deze verschillende gebeurtenissen, op basis van real-time data, worden samengebracht in een integraal overzicht voor de deelnemer. Hier ligt een grote kans in de toekomst voor financials en hun tooling.

 

Conclusie

Pensioeninzicht hoeft dus helemaal niet complex te zijn, zolang er gefocust wordt op de juiste elementen om het proces zo eenvoudig mogelijk te maken voor de deelnemer. Door zowel te focussen op de klantreis aan de voorkant als de integratie en logica aan de achterkant kun je een goede digitale pensioenplanner ontwerpen. Door middel van de beschreven factoren kunt u uw deelnemers inzicht bieden en activeren om met hun pensioen aan de slag te gaan. Dit overzicht leidt mogelijk ook tot interesse van de deelnemer in het inzicht krijgen in andere life-events. Dit biedt kansen om een integraal financieel inzicht aan te bieden en zo uw deelnemers te voorzien van een financiële life-cycle tool. Zo helpt u uw deelnemers zonder zorgen oud te worden.

 

Meer informatie over hoe u dit kunt aanpakken?

Neem dan vrijblijvend contact op met Jan Marten van Seijst