Yellowtail Conclusion is onderdeel van het Conclusion ecosysteem

Projecten in de zorg

 

Zorggroep gelders rivierenland

Project OPEN 

Voor de Zorggroep Gelders Rivierenland, een eerste-lijn zorggroep is Yellowtail projectleider voor het OPEN project. Hier worden stappen gezet die ervoor zorgen dat de patiënt online inzage in zijn dossier kan krijgen bij de huisarts. Vervolgens realiseert het project dat er via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) inzage van het dossier mogelijk is voor de huisarts. Yellowtail verzorgt de communicatie, scholing en voorlichting die nodig is zodat huisartspraktijken goed voorbereid zijn op deze ontwikkeling, maar ook in staat zijn vragen te beantwoorden van de patiënt in relatie tot deze thematiek.  Daarnaast gaan wij ook kijken hoe we de patiënt kunnen helpen zelf regie te voeren op basis van zijn gezondheidsdata door nauw samen te werken met enkele PGO’s. 

Ketenzorg advies 

Voor deze zelfde zorggroep is Yellowtail een adviestraject ingegaan om te kijken of en door wie het huidige keten informatiesysteem (KIS) kan worden vervangen (noot: in een KIS worden patiënten gefaciliteerd die een chronische ziekte hebben, zoals diabetes, COPD, CVRM). Vanuit het KIS wordt de gezondheid gemonitord, afspraken met ketenpartners gefaciliteerd, maar ook verantwoording voor de facturatie geregeld. In dit adviestraject nam Yellowtail drie leveranciers onder de loep, waaronder de huidige leverancier. Gelet werd hierbij op de functionaliteit, de kosten en gebruiksvriendelijkheid. Bij het geven van het advies is ook vooruit gekeken naar ontwikkelingen die de ketenzorg gaan raken zoals het MedMij afsprakenstelsel, veranderende bekostigingsmodellen, AVG wetgeving en visie op architectuur. In samenspraak met de betrokken huisartsen is geadviseerd om aan de slag te gaan met de migratie naar een nieuwe leverancier. Ook de implementatie van deze software wordt door Yellowtail begeleid.

 

Gho-go

LSP-Ketenzorg

 De Gho-go is een eerste-lijn zorggroep voor de regio van het Gooi. Voor deze zorggroep voeren wij projectleiding voor LSP-ketenzorg. Huisartsen voeren het dossier van hun patiënten in een Huisartsen informatie systeem (HIS). Als een patiënt een chronische ziekte heeft, zoals COPD, Diabetes etc. dan wordt hun zorg geregeld via een Keten informatie systeem (KIS). Deze systemen koppelen meestal (en zeker voor dit project) via OZIS. Deze koppelingsmethodiek is verouderd en wordt uitgefaseerd. VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorginformatie en beheerder van het landelijks schakelpunt (LSP)) heeft als vervanging van OZIS het zogenaamde LSP-ketenzorg ontwikkeld. Deze nieuwe methodiek is veiliger en betrouwbaarder. In het koplopertraject gaat Yellowtail de diverse combinaties van leveranciers van een HIS in combinatie met een KIS testen op deze nieuwe koppeling en gaan wij analyseren hoe de implementatie op een huisartsenpraktijk verloopt. Dit koppelen wij terug aan VZVZ zodat volgende praktijken een soepele migratie kunnen ervaren. Daarnaast regelen wij vanuit het project ook de toestemmingsvraag (AVG) omdat via een nieuw protocol gegevens worden uitgewisseld en de patiënt hiervoor toestemming moet geven.  

De Zeeuwse Zorg coalitie

Digitaal zorgplatform Zeeland

In Zeeland heeft Yellowtail als projectleider samen met de werkgroep digitalisering van de Zeeuwse Zorg Coalitie een Project Initiatie Document (PID) gerealiseerd om te komen tot een digitaal zorgplatform Zeeland. De diverse partijen streven naar alle zorg- en gezondheidsgegevens toegankelijk op 1 plek, digitaal, voor zowel de zorgprofessional als de burger. Daarnaast is een belangrijke doelstelling om met al die data voorspellingen te kunnen doen, zodat er nog meer aan preventie gedaan kan worden. 

In dit PID staat beschreven welke stappen gezet moeten worden om te komen tot een digitaal zorgplatform. Een platform dat ervoor zorgt dat de burgers van Zeeland op 1 plek bij hun medische en gezondheidsgegevens kunnen, deze kunnen delen met aangesloten zorginstellingen, gezondheidstracking data kunnen toevoegen, waar de burger zelf de regie heeft. De zorgverleners in Zeeland hebben medische en zorginformatie beschikbaar op het moment dat dit nodig is voor een consult, overdracht en behandelen van een burger. Bovendien komt er data beschikbaar waarmee de gezondheid en de levenskwaliteit van de burger bevorderd wordt en de behandeling door de zorgverleners kwalitatief verbetert en efficiënter wordt. Maar het gaat ook over inzicht krijgen in hoe je de juiste zorg op de juiste plek realiseert. 
Meer over dit project lees je hier.

Meer weten over deze projecten? Neem gerust contact met ons op. 
Erwin Bretscher, ebretscher@yellowtail.nl

 

Erwin Bretscher

Contact